Wednesday, May 6, 2015

Lệ Phí Mới cho eBay kể từ tháng Năm 2015 - NEW

Bắt đầu từ tháng NămeBay sellers sẽ nhận được các khoản tín dụng không giới hạn cho hình thức bán đấu giá (auction-style listings) nếu bán được hàng (có trường hợp ngoại lệ). Có nghĩa là lệ phí của auction-style đã trả cho eBay sẽ được hoàn lại nếu sản phẩm cuối cùng có người mua (See details).

  • Cách tính lệ phí mới cho thời gian đấu giá (Listing duration and feature fee updates)
  • * Thời hạn 10 ngày về hình thức bán đấu giá sẽ không bị tính thêm lệ phí. Người bán có thể xữ dụng tối đa thời gian cho phép.
  • * Các sellers chọn thời hạn niêm yết đấu giá kiểu 1 hoặc 3 ngày sẽ phải trả một lệ phí $1 cho mỗi listing.
  • Lệ phí cho Reserve Price sẽ tăng đến 3 đôla, hay 2% của giá khởi điểm (giá tối thiểu cho Reserve Price), tối đa là $100. Xem xét sử dụng giá cố định với một lựa chọn Best Offer nếu bạn biết giá trị thị trường của các mặt hàng của bạn, nhưng có thể sẵn sàng chấp nhận một mức giá thấp hơn (fixed price with a Best Offer option).

  • Đối với các sellerseBay Store, sẽ nhận được thêm 100 auction-style listings * mỗi tháng (100 additional free auction-style listings* per month)

   • Đối với các sellers không đăng ký một cửa hàng eBay, vẫn được lên hàng miễn phí cho 20 listings hàng tháng (auction-style or fixed price listings).

   • Theo ebay.com

No comments:

Post a Comment