Thursday, November 6, 2014

New Seller Standards (video) from eBay

New Seller cần biết:

Click vào cái link dưới đây để xem video
trực tiếp hướng dẫn từ eBay:

No comments:

Post a Comment