Tuesday, May 6, 2014

Bảy Tiêu Chuẩn Mới kể từ 8/20/2014

Tiêu chuẩn hiệu suất bán mới

(New seller performance standards)

Bắt đầu từ ngày 20 tháng 8, 2014 thì người bán sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn hiệu suất bán mới. Chúng tôi muốn giúp bạn cung cấp dịch vụ cho khách hàng thật tuyệt vời và nhanh chóng hơn.
Tỷ lệ sai sót trong giao dịch mới đo hiệu suất tổng thể của bạn bán trên eBay. Có 7 khiếm khuyết có thể bạn sẽ nhận được trên một mặt hàng bán ra, nhưng eBay sẽ không tính hơn 1 khiếm khuyết trên một mặt hàng, vì vậy mức độ bán của bạn không thể tác động tiêu cực nhiều hơn một lần trên một mặt hàng.
Đây là cách bạn đang làm dựa trên tỷ lệ lỗi giao dịch sắp tới. Ví dụ như dưới đây:
(Starting on Aug 20, 2014, sellers will be evaluated based on new seller performance standards. We want to help you deliver great customer service and more quickly see and resolve any issues on your sales. Learn more
The new transaction defect rate measures your overall seller performance on eBay. There are 7 possible defects you can receive on a sale, but we won't count more than 1 defect on a sale, so your seller level can't be negatively impacted more than once on a single sale.
Here's how you're doing based on the upcoming transaction defect rate. To see which transactions had defects, download a report).

Performance requirementsDefect rate

indicator
Below Standard
(More than 5.00%)
Top Rated
(2.00% or less)
Items and listings%Count

1

1
0
Shipping and delivery

0

1
Neutral or negative feedback
6. Neutral or negative feedback from buyers
0
Canceled transactions
7. Canceled transactions (out of stock or sold to someone else)

2
Transactions: 
12 months: August 2013 - July 2014

Closed cases without seller resolution (Tiêu chuẩn khác)

indicator
0.00%
Below Standard
(More than 0.30%)
Top Rated
(0.30% or less)
(Theo ebay.com)


Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:


No comments:

Post a Comment