Thursday, May 29, 2014

"PayPal Working Capital" là gì?

With clear business loan pricing, what you see is what you pay.
Cho vay để kinh doanh với giá cả rõ ràng - Những gì bạn thấy là những gì bạn phải trả

PayPal Working Capital has no periodic interest. (PayPal Working Capital không có lãi định kỳ).

Pay just one affordable fee you know in advance.

(Chỉ trả một khoản phí phải chăng bạn biết trước). 


  • Pay when you get paid (Chỉ thanh toán nợ khi bạn nhận được tiền bán hàng)
  • Get funding in minutes (Được tài trợ trong vài phút)
  • Pay one affordable, fixed fee (Phải trả một giá cả phải chăng, phí cố định)
  • No credit check (Không kiểm tra tín dụng)
                        INVITATION ONLY


Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:

No comments:

Post a Comment