Wednesday, March 19, 2014

Tiêu Chuẩn Mới "Defect Rate" Qui định như Thế Nào?
Tìm hiểu và điều chỉnh kịp thời theo qui định mới:
"new seller dashboard"

Trong bảng điều khiển mới của bạn new seller dashboard, bạn sẽ có được cái nhìn sâu sắc hơn và những lời khuyên bạn cần đặc biệt lưu ý. Bắt đầu từ tuần lễ của ngày 16 tháng 4 tới đây, bạn sẽ có thể nhìn thấy tình trạng hoạt động dự kiến ​​trong thời gian tới của bạn theo các tiêu chuẩn mới và làm thế nào để bạn có thể vươn lên và đạt được yêu cầu của từng chỉ tiêu đưa ra.

Tiêu chuẩn tổng quát theo quy định mới
(đối với US sellers only)

Xem tiếp kỳ tới (theo ebay.com)

No comments:

Post a Comment