Wednesday, March 19, 2014

Những việc phải làm ngay đối với qui định mới!!
Hãy hành động ngay

  • Bắt đầu từ tuần lễ ngày 16 tháng 4, kiểm tra new seller dashboard preview để xem làm thế nào bạn đạt được tỷ lệ sai sót theo qui định mới (new defect ratedựa trên hiệu suất hiện tại của bạn và những cơ hội để cải thiện. 
  • Hãy chắc chắn rằng bạn đang tải lên uploading tracking numbers và số này có thể được xác nhận bởi eBay (from a carrier whose scans can be validated by eBay). Cách dễ nhất và đáng tin cậy nhất để làm điều này là trả tiền vận chuyển và in nhãn vận chuyển của bạn trên eBay. Bạn không những được giảm giá vận chuyển mà còn được theo dõi hợp lệ và được tự động tải lên eBay. 
  • Đối với Top Rated Sellers, hãy chắc chắn cập nhật các sản phẩm lên list của bạn có thêm tùy chọn extended holiday return policy ngay khi nó có sẵn trong tháng Chín. 
  • Đăng ký ngay để có một cuộc hội thảo trực tuyến đặc biệt cho lời khuyên có giá trị mà bạn có thể sử dụng ngay bây giờ đối với các tiêu chuẩn mới. Chọn ngày nào tốt nhất cho bạn: 
                       * Thứ Năm, ngày 13 Tháng 3
 (Thursday, March 13), vào lúc 01:00 PM PDT 
                       * Thứ Tư, ngày 26 Tháng 3
(Wednesday, March 26), vào lúc 11:00 AM PDT

(nhấn vào chữ mầu tím để đăng ký buổi hội thảo)

xem tiếp kỳ tới
theo ebay.com


No comments:

Post a Comment