Saturday, March 15, 2014

"Defect rate" sẽ tốt hơn với sellers?Biện pháp mới sẽ bảo vệ cho bạn hữu hiệu hơn

(New safeguards for your status and rewards)

Tỷ lệ sai sót (defect rate) có nhiều biện pháp hơn và sẵn sàng để bảo vệ cho người bán hàng, giúp ổn định tình trạng và phần thưởng của họ: 
 • Bảo vệ mạnh mẽ hơn cho người bán để chống lại những hành động của chỉ một hoặc hai người mua. Tỷ lệ sai sót sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng của bạn cho đến khi bạn có sai sót trong giao dịch đối với ít nhất của 8 người mua khác nhau (và ít nhất là của 5 người mua khác nhau để có thể tác động đến Top-Rated status của bạn) khi được đánh giá.
 • Một biện pháp được áp dụng thay vì bốn. Một biện pháp, tỷ lệ sai sót (defect rate), sẽ thay thế bốn chi tiết đánh giá người bán hiện tại chỉ cho phép 2% xếp hạng thấp cho tất cả người bán và chỉ là 0.5% cho Top Rated Sellers. Có nghĩa là dễ dàng hơn cho bạn để có thể theo dõi tình trạng của mình và bạn sẽ có một biên độ rộng lớn hơn để giảm nguy cơ sẽ bị ảnh hưởng bởi chỉ một sự kiện duy nhất.
 • Chi phí vận chuyển và thông tin liên lạc chi tiết xếp hạng người bán sẽ không còn được tính (Shipping cost and communication detailed seller ratings will no longer count) vào đánh giá hiệu suất của bạn. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi bị đánh giá thấp bởi chi phí vận chuyển mặc dù chi phí vận chuyển đã được hiển thị cho người mua thấy trước khi họ mua một món hàng.
 • Mỗi giao dịch chỉ được tính một lần (Each transaction is counted only once) đối với tỷ lệ sai sót của bạn, bất kể số lỗi liên kết với nó. Ví dụ, nếu một người mua cho bạn một đánh giá "3 star" cho mặt hàng như mô tả và xếp hạng "1 star" cho thời gian vận chuyển cho cùng một sản phẩm, giao dịch vẫn chỉ tính một lần đối với tỷ lệ sai sót của bạn. Điều này giúp bạn mất ít thời gian hơn và sẽ cho phép bạn tập trung vào tinh chỉnh dịch vụ tổng thể của bạn thay vì chú ý vào hành động mua hàng cúa một cá nhân.
 • Trường hợp open case của buyer được xử phần thắng thuộc về bạn sẽ không được tính (Cases found in your favor don't count). Bất kỳ trường hợp nào chuyển đến eBay hoặc PayPal để xem xét và được tìm thấy có lợi cho bạn, hoặc tìm thấy là không phải do lỗi của người mua hoặc người bán, sẽ không được tính đối với đánh giá hiệu suất của bạn. Nó sẽ không được tính là một khiếm khuyết và nó sẽ không được tính vào tỷ lệ phần trăm của các trường hợp open case mà không được giải quyết.

Các chi tiết quan trọng khác cần lưu ý
(Keeping other important safeguards for your reputation)
Các biện pháp bảo vệ người bán mà bạn có ngày hôm nay sẽ tiếp tục được áp dụng:
 • Người mua không thể mở một trường hợp "open an eBay Money Back Guarantee case" cho một mặt hàng không nhận được ít nhất một ngày, sau ngày ước tính hàng phải đến tay người mua được dự đoán của eBay.
 • Người bán hàng với hơn 400 giao dịch trong vòng 12 tháng qua sẽ tiếp tục được bảo vệ trong trường hợp 80% trở lên trường hợp của họ đang leo thang mà không giải quyết từ chỉ một hoặc hai người mua. Trong những tình huống này, chỉ có một trường hợp được tính từ một người mua.
 • Tự động xếp hạng 5 sao (5-star ratings) sẽ tiếp tục được áp dụng và được hiển thị trong hồ sơ thông tin phản hồi của bạn trong các tình huống mà eBay có bằng chứng về dịch vụ tuyệt vời của bạn.
 • Bạn sẽ được bảo vệ thêm nếu có Fast 'N Free trong listing.
 • Bạn có thể yêu cầu thông tin phản hồi được loại bỏ theo chính sách phản hồi của eBay (Feedback Removal policy).
 • Top Rated Sellers sẽ tiếp tục có một thời gian ân hạn (grace period) để giữ lại trạng thái có lợi của họ khi họ có mức bán hàng dưới mức yêu cầu, miễn là họ đáp ứng được các yêu cầu khác.
Xem tiếp kỳ tới
Theo ebay.com

Mua Hàng Giá rẻ, hãy vào:

http://deals.ebay.com

No comments:

Post a Comment