Thursday, February 6, 2014

eBay Tổng Kết 2013!
Năm ngoái 2013, eBay qua những con số:

2013 là một năm đầy ấn tượng cho người bán hàng trên eBay! Hãy kiểm tra các số liệu thống kê: 
 • Giữa tháng mười và tháng mười hai của năm 2013, số lượng người hoạt động trên eBay là hơn 128 triệu trên toàn cầu - đó là một sự gia tăng 14% so với cùng kỳ năm 2012. 
 • Trên toàn cầu, doanh số bán hàng eBay, bao gồm cả các loại xe đã bán được $83 tỷ USD khối lượng hàng hóa!
 • Điện thoại di động chiếm tỷ lệ rất lớn! eBay tạo ra 22 tỷ USD khối lượng Thương mại di động trên toàn cầu.
 • Giữa tháng mười và tháng mười hai năm 2013, 55% các giao dịch tại Mỹ hoàn toàn miễn phí vận chuyển. 
 • eBay Top Rated Sellers tiếp tục cung cấp một kinh nghiệm tuyệt vời, chiếm khoảng 47% doanh số bán hàng ở Mỹ. 
 • Danh sách giá cố định chiếm 73% doanh số bán hàng trên eBay trên toàn thế giới.
Last year's seller successes—
the numbers are in!
2013 was a banner year for eBay sellers! Just check out these stats:
 • Between October and December of 2013, the number of active eBay users was over 128 million globally—that's a 14% increase compared to the same period in 2012.
 • Globally, eBay sellers—including vehicles—made $83 billion in sales volume!
 • Mobile is huge for sellers! eBay Marketplaces generated $22 billion in Mobile Commerce volume globally in 2013.
 • Between October and December of 2013, 55% of U.S. transactions included free shipping.
 • eBay Top Rated Sellers continue to deliver a great experience, accounting for about 47% of sales volume in the US.
 • Fixed price listings now account for 73% of sales volume on eBay around the world.
Theo eBay.com

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

No comments:

Post a Comment