Thursday, February 27, 2014

Các Câu Hỏi Thường Gặp Trên eBay!Q&A

Các câu hỏi thường gặp:
 • I'm pretty busy. How long will it take me to get my stuff up on eBay?
  We realize you want to sell your stuff right now. Our quick listing tool makes selling on eBay easier than ever. We've simplified the listing steps, and included guidance and tips to help you get your stuff up in no time.
 • Tôi khá bận rộn. Cần thời gian bao lâu để có thể lên được một món hàng để bán trên eBay? 
  Chúng tôi nghĩ rằng bạn muốn bán ngay lập tức. Công cụ của eBay sẽ nhanh chóng làm cho hàng hóa được đưa lên thị trường eBay dễ dàng hơn bao giờ hết. Hệ thống này đã được đơn giản hóa các bước để có thể niêm yết, bao gồm các hướng dẫn và lời khuyên để giúp bạn có thể lên hàng ngay lập tức thật dễ dàng, nhanh chóng.
 • I don't know how to price my stuff. What should I start it at?
  The quick listing tool eliminates the guesswork in trying to figure out the best price for your item. eBay has made a list of items similar to yours that sold on eBay, and their starting prices, for you to use. Auctions with low starting prices really attract buyers.
 • Tôi không biết giá thị trường của món hàng muốn bán. Tôi nên bắt đầu như thế nào? 
  Các công cụ nhanh chóng loại bỏ các phỏng đoán trong cố gắng tìm ra mức giá tốt nhất cho mặt hàng của bạn. eBay đã thực hiện một danh sách các mặt hàng tương tự như của bạn đã được bán trên eBay, và giá khởi điểm của họ, để bạn có thể tham khảo. Phương thức đấu giá với giá khởi điểm thấp thực sự thu hút người mua.
 • I'm not on my computer much. Can I sell stuff with my cell phone?
  Absolutely! Selling with your mobile is easy, and we even have an app for that. Scroll down and enter your mobile number and eBay will get you all set up to sell on eBay with your mobile device.
 • Tôi không có nhiều thời gian trên máy tính của tôi. Tôi có thể bán hàng với điện thoại di động của tôi? 
  Hoàn toàn có thể! Lên hàng với điện thoại di động của bạn thật dễ dàng, và eBay thậm chí đã có một ứng dụng cho điều đó. Bạn sẽ tải phần mềm xuống và nhập số điện thoại di động của bạn và eBay sẽ giúp bạn có được tất cả các thiết lập để bán trên eBay với thiết bị di động của bạn.
 • Is it really free to list?
  Most of the time, listing on eBay is free and you only pay fees when it sells. For example, you can list at auction with up to 12 photos, for free. Once your item sells, you are charged a small percentage of the final price. Learn more about final value fees- opens in a new window or tab.
 • Lên hàng có thực sự miễn phí không? 
  Hầu hết các trường hợp, niêm yết trên eBay là miễn phí và bạn chỉ phải trả phí khi bán hàng. Ví dụ, bạn có thể liệt kê tại cuộc đấu giá lên đến 12 hình ảnh, miễn phí. Một khi sản phẩm của bạn được bán, bạn chỉ phải trả một tỷ lệ nhỏ trên giá trị cuối cùng bán được (thường thì 10%). Tìm hiểu thêm về phí giá trị cuối cùng final value fees.
 • Shipping seems super complicated and makes my head hurt. Can you just tell me how to do it?
  Sure, we've included some tips on how other sellers package and ship similar items in the quick listing tool. Make sure you weigh and measure your package or shipping box with the item in it.
 • Phần "vận chuyển" có vẻ thật sự phức tạp và làm cho tôi đau đầu. Bạn có thể chỉ cho tôi biết phải làm thế nào? 
  Chắc chắn là được, eBay đã chuẩn bị một số lời khuyên về cách gói hàng và vận chuyển các mặt hàng tương tự trong quick listing tool. Hãy chắc chắn rằng bạn đã cân, đong và gói thật cẩn thận.
 • I've sold on eBay before and used your advanced options for things like templates and multi-quantity listings. Where can I find these options?
  We're glad that you're using our more advanced options. The quick listing tool is designed to be a quick and easy way for new sellers to list. If you want to use more of our business seller tools like templates, multi-quantity listings, and reserve price, switch to the advanced listing tool.
 • Trước đây, tôi đã bán trên eBay và sử dụng tùy chọn cho những thứ như hàng mẫu và các mặt hàng với số lượng lớn. Tôi có thể tìm thấy các tùy chọn này ở đâu? 
  Chúng tôi rất vui khi bạn đã sử dụng tùy chọn nâng cao của eBay. Công cụ quick listing tool được thiết kế một cách nhanh chóng và dễ dàng cho người bán hàng mới vào nghề như bạn. Nếu bạn muốn sử dụng nhiều hơn các công cụ bán hàng như hàng mẫu, hàng hóa với số lượng lớn, và giá có bảo kê (reserve price), hãy chuyển sang advanced listing tool (ở bên phải phía trên của trang SELL YOUR ITEM).
Theo eBay.com

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

***
Hoặc vô thẳng một trong những category dưới đây để mua hàng

Click Here     Click Here     Click Here    Click Here     Click Here    Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here    

No comments:

Post a Comment