Saturday, December 21, 2013

Cập nhật số điện thoại với PayPal ?

Các câu hỏi và trả lời thường gặp sau đây có thể giúp bạn thật hửu hiệu:

A. Làm thế nào để cập nhật và xác nhận địa chỉ email của tôi ?
B. Làm thế nào để thay đổi địa chỉ nhà của tôi hoặc địa chỉ kinh doanh ?
C. Tôi có thể thay đổi địa chỉ của tôi từ nước này sang nước khác?
D. Làm thế nào để cập nhật số điện thoại của tôi ?
E. Làm thế nào để thêm hoặc cập nhật các thẻ trong tài khoản PayPal?
F. Làm thế nào để loại bỏ một giới hạn từ tài khoản của tôi ?
G. Tôi đã nhận được một email lừa đảo hoặc giả mạo . Làm thế nào để báo cáo một
email đáng ngờ đến PayPal?
 ***

D. Làm thế nào để cập nhật số điện thoại của tôi ?
     (How do I update my phone number?)

Đây là cách để thêm số điện thoại vào tài khoản PayPal của bạn:

Tới trang web của PayPal và đăng nhập vào tài khoản của bạn (log in).
Nhấp vào 'hồ sơ' (Profileở trên cùng của trang.
Nhấp vào 'chi tiết của tôi' (My details)
Nhấp vào 'Cập nhật' (Updatebên cạnh 'Phone'
Nhấp vào 'Add'.
Nhập số điện thoại và chọn loại điện thoại (type of phone).
Nhấp vào 'Save' (nếu bạn muốn thêm một số điện thoại, nhấp vào 'Save & Add
More'

Dưới đây là cách để cập nhật một số điện thoại trên tài khoản của bạn:

Chọn số điện thoại bạn muốn thay đổi.
Nhấp vào "Edit" và thực hiện thay đổi.
Nhấp vào 'Save'.

Đây là cách để loại bỏ một số điện thoại từ tài khoản của bạn:

Chọn số điện thoại bạn muốn loại bỏ và nhấp vào 'Remove'.
Nhấp vào 'Remove'.

(Xem tiếp Topic "E" trong phần kế tiếp)


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

***
Hoặc vô thẳng một trong những category dưới đây để mua hàng

Click Here     Click Here     Click Here    Click Here     Click Here    Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here    

No comments:

Post a Comment