Saturday, December 21, 2013

Cancellation một "SOLD ITEM" để lấy lại FINAL VALUE FEE!

Bạn có thể Report to Cancel một item để lấy lại tiền Commission mà eBay đã lấy của bạn (final value fee khoãng 10%). Trường hợp này gọi là OPEN CASE.
Có nhiều lý do để cancellation như: lost item, can't find the item, item damages, buyer didn't pay, buyer changed his/her mind...Nhưng trước tiên, bạn phải liên lạc với Buyer để có sự đồng thuận về việc này.

Dưới đây là một ví dụ:

Transaction has been successfully cancelled.
Dear vphan54,

Here's some good news! brazilbelem90 has agreed to cancel the transaction for Hard Rock Cafe TOKYO, JAPAN. Facade Series. Guitar Pin. (180245106319).

The case is now closed. Any Final Value Fee that you paid for this transaction will be credited back to your account.

Hard Rock Cafe TOKYO, JAPAN. Facade Series. Guitar Pin.
Hard Rock Cafe TOKYO, JAPAN. Facade Series. Guitar Pin.
Item # :180245106319
End time:Monday, Sep 30, 2013 17:52:48 PDT
Sale price:$159.80
Buyer:brazilbelem90
Case opened:Tuesday, Oct 15, 2013 14:40:09 PDT
Case closed:Wednesday, Oct 16, 2013 01:18:29 PDT
***

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày


No comments:

Post a Comment