Saturday, December 28, 2013

Cách Tính Tỷ Lệ % Positive Feedback


Tỷ lệ phần trăm phản hồi tích cực (The positive Feedback percentage) được tính dựa trên tổng số tích cực và tiêu cực phản hồi xếp hạng cho các giao dịch kết thúc vào 12 tháng qua, ngoại trừ sự lặp lại Thông tin phản hồi (repeat Feedback) từ các thành viên có sự mua bán được thực hiện trong vòng một tuần lịch (eBay time). Có nghĩa là nếu một buyer mua 2 hoặc 20 món hàng của cùng một seller trong vòng 1 tuần lễ đổ lại thì feedback cũng chỉ được tính 1 điểm mà thôi.

Lưu ý: Điều này có nghĩa là số xếp hạng được sử dụng để tính toán này khác với tổng số thể hiện trong bảng xếp hạng.

Tích cực / Tích cực + Tiêu cực (positives / positives + negatives)

12 tháng xếp hạng Phản hồi của thành viên này
Tích cực (Positive): 21 / Tiêu cực (Negative): 0

Tích cực tỷ lệ phần trăm phản hồi của thành viên này

21/21+0 = 100.0%


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

No comments:

Post a Comment