Saturday, December 21, 2013

Cách Thay Đổi Địa Chỉ với PayPal.

Các câu hỏi và trả lời thường gặp sau đây có thể giúp bạn thật hửu hiệu:

A. Làm thế nào để cập nhật và xác nhận địa chỉ email của tôi ?
B. Làm thế nào để thay đổi địa chỉ nhà của tôi hoặc địa chỉ kinh doanh ?
C. Tôi có thể thay đổi địa chỉ của tôi từ nước này sang nước khác?
D. Làm thế nào để cập nhật số điện thoại của tôi ?
E. Làm thế nào để thêm hoặc cập nhật các thẻ trong tài khoản PayPal?
F. Làm thế nào để loại bỏ một giới hạn từ tài khoản của tôi ?
G. Tôi đã nhận được một email lừa đảo hoặc giả mạo . Làm thế nào để báo cáo một
email đáng ngờ đến PayPal?
 ***

B. Làm thế nào để thay đổi địa chỉ nhà của tôi hoặc địa chỉ kinh doanh ?
    (How do I change my home or business address?)

Dưới đây là cách để cập nhật địa chỉ của bạn:Tới trang web của PayPal và đăng nhập vào tài khoản của bạn (log in):
Nhấp vào 'hồ sơ' (Profile) ở trên cùng của trang.
Nhấp vào 'Cập nhật ' bên cạnh ' Địa chỉ (Update beside Address).
Nhập thông tin địa chỉ (Add Address) của bạn và nhấp vào ' Lưu' (Save).

Đây là cách để thêm một địa chỉ (add an address):

Tới trang web của PayPal và đăng nhập vào tài khoản của bạn .
Nhấp vào ' hồ sơ ' (Profile) ở trên cùng của trang.
Nhấp vào ' Cập nhật ' bên cạnh ' Địa chỉ (Update beside Address).
Nhấp vào 'Thêm Địa chỉ (Add Address)
Nhập địa chỉ mới và nhấp vào ' Lưu' (Save).

Nếu bạn có một thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ trên tài khoản PayPal của bạn
liên quan đến địa chỉ mới, chọn nó , sau đó nhấp vào 'Lưu' (Save).

Nếu địa chỉ mới là địa chỉ nhà của bạn nhấp vào 'Tạo chủ' (Make Home

Nếu nó là một địa chỉ kinh doanh , nhấp vào ' làm kinh doanh' (Make Business)

Đây là cách để loại bỏ địa chỉ cũ của bạn:

Tới trang web của PayPal và đăng nhập vào tài khoản của bạn .
Nhấp vào ' hồ sơ ' (Profile) ở trên cùng của trang.
Nhấp vào ' Cập nhật ' bên cạnh ' Địa chỉ (Update beside Address).
Tìm địa chỉ mà bạn muốn loại bỏ và nhấp vào ' Xoá' (Remove)
Nhấp vào ' Hủy bỏ (Remove)

Lưu ý:
Bạn phải có ít nhất một địa chỉ trên tài khoản của bạn . Bạn không thể loại bỏ một
địa chỉ cho đến khi bạn thêm một địa chỉ mới và làm cho nó trở thành địa chỉ nhà (home address).
Bạn không thể loại bỏ một địa chỉ từ tài khoản của bạn nếu nó là địa chỉ thanh toán của thẻ tín dụng của bạn (credit card billing address).

Nếu bạn đang cập nhật địa chỉ được liên kết với một thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ trên tài khoản PayPal của bạn , cập nhật địa chỉ của bạn với thẻ của bạn trước khi cập nhật nó với PayPal.

(Xem topic "C" trong phần kế tiếp)


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Sản phẩm thay đổi mỗi ngày

***
Hoặc vô thẳng một trong những category dưới đây để mua hàng

Click Here     Click Here     Click Here    Click Here     Click Here    Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here   

No comments:

Post a Comment