Friday, October 4, 2013

Thay Đổi Best Offer Theo Quy Định Mới?

Click Here
Hỏi: Tôi có cần phải thay đổi gì đối với các sản phẩm đã có "Best Offer" trước kia của tôi cho phù hợp với quy định mới không?
Đáp: Không, tất cả các "Best Offer" đối với Máy vi tính, máy tính bảng và mạng lưới, trang sức và đồng hồ, và các loại hình nghệ thuật sẽ tự động thay đổi theo quy trình này.
Mặc dù nó không phải là cần thiết, chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập quy tắc tự động chấp nhận hoặc từ chối các "offers" khi bạn nhận được "offers" trong phạm vi giá của bạn đặt ra. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian cho cả bạn và khách hàng của bạn, bởi vì họ sẽ nhận được một hồi đáp ngay lập tức về "offers" của họ, và bạn sẽ không cần phải trả lời cho từng "offer' một.
Do I need to make any changes to my Best Offer listings?
No, all Best Offer transactions in the Computers, Tablets & Networking, Jewelry & Watches, and Art categories will follow this process automatically.
Although it is not required, we recommend that you set up rules to automatically accept or decline Best Offers when you receive offers within your preferred price range. This will save time for both you and your buyers, because they'll get an immediate response to their offers, and you won't need to respond offers individually.

Click Here

Theo eBay.com, áp dụng cho cả eBay Vietnam hay VN eBay

No comments:

Post a Comment