Monday, October 14, 2013

Buyer Không Trả Tiền?

  Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào


Nếu Buyer Không Trả Tiền, Tôi Phải Làm Gì?

Nếu Buyer không trả tiền, bạn có thể report cho eBay để lấy lại tiền "commission" mà eBay đã lấy của bạn. Sau đó, nhớ "relist" the item.
Cách làm như sau:
Vào
  • Resolve a problem (trong item sold), bạn sẽ chọn một trong hai trường hợp:
  • Click continue>

    Review case details and submit, chọn submit và "open a case".


    Bạn sẽ thấy "eBay confirmation" ví dụ một trường hợp open case như sau:Your case is now open (Bạn đã mở một case)

Item: Hard Rock Cafe Online, Opening Pin LTD. * ( 380269291958) View purchased item
Transaction end: Oct-02-2013
Buyer: 70088BUYER
Case type: Cancel transaction (hủy bỏ hợp đồng)
Your case is now open. The request to cancel this transaction has been sent to 70088BUYER.
(Bạn đã mở một CASE. Yêu cầu hủy bỏ hợp đồng này đã được chuyển đến cho buyer)
70088BUYER has 7 days to respond to the request. We will notify you when 70088BUYER responds.
(Buyer có 7 ngày để trả lời. eBay sẽ cho bạn biết khi có hồi đáp của buyer)  If the buyer agrees to cancel the transaction, this case will be automatically closed and you will receive a Final Value Fee credit. (Nếu người mua đồng ý hủy giao dịch, trường hợp này sẽ được tự động đóng lại và bạn sẽ nhận được một khoản tín dụng Phí Giá trị cuối cùng.)
  If the buyer declines to cancel the transaction, this case will be automatically closed and you will not receive a Final Value Fee credit. (Nếu người mua từ chối hủy giao dịch, trường hợp này sẽ được tự động đóng lại và bạn sẽ không nhận được một khoản tín dụng Phí Giá trị cuối cùng.)
  If the buyer does not respond to the request, you can close this case after 7 days to receive a Final Value Fee credit. (Nếu người mua không đáp ứng với yêu cầu, bạn có thể đóng hồ sơ này sau 7 ngày để nhận được một khoản tín dụng Phí Giá trị cuối cùng)
You can check the status of this case at the eBay Resolution Center home page.
 (Bạn có thể kiểm tra tình trạng của trường hợp này tại trang chủ của eBay > eBay Resolution Center)

Click Here
click vào đây để kiếm hàng 

Theo eBay.com

No comments:

Post a Comment