Sunday, September 22, 2013

Thông tin phản hồi (Feedback) có thể được thay đổi hoặc gỡ bỏ?


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào trang eBay "Daily Deals" dưới đây:

***
Hỏi: Thông tin phản hồi có thể được thay đổi hoặc gỡ bỏ?
Can Feedback be changed or removed?
Đáp:

Thông tin phản hồi để lại cho bạn bởi các thành viên khác mà bạn đã mua từ hay bán cho, feedback đại diện cho danh tiếng của bạn như một thành viên của eBay.
eBay biết tầm quan trọng của uy tín và điểm số Thông tin phản hồi của bạn. eBay sẽ loại bỏ phản hồi khi các quy tắc Phản hồi đã bị phá vỡ (Feedback rules have been broken).
Nếu bạn lo ngại về phản hồi bạn nhận được hoặc bạn để lại cho thành viên khác, bạn có một vài lựa chọn:


Nếu bạn muốn:
Hãy làm như sau:
Đáp ứng những phản hồi bạn nhận được
(Respond to the Feedback you received)
Trả lời Phản hồi đã nhận được
Yêu cầu người mua thay đổi phản hồi của họ 
(Ask a buyer to change the Feedback they left for you)
Gửi một yêu cầu sửa đổi Thông tin phản hồi
Theo dõi phản hồi của bạn cho một thành viên
(Follow up on Feedback you left for a member)
Để lại một bình luận cho thành viên 
Thay đổi phản hồi tiêu cực hoặc trung tính bạn để lại cho một người bán
(Change negative or neutral Feedback you left for a seller)
Yêu cầu người bán thay đổi một phiên bản Thông tin phản hồi
Xin eBay loại bỏ phản hồi do vi phạm Thông tin phản hồi
(Ask eBay to remove Feedback due to a Feedback violation)
Báo cáo phản hồi cho eBay

No comments:

Post a Comment