Monday, September 30, 2013

Tại sao eBay thay đổi qui định về Best Offer?Tại sao eBay thay đổi qui định về "Best Offer"?
Trong quá khứ, một số người mua đã phải chờ đợi cho người bán trả lời "Offer" khá lâu, đôi khi là hai ngày. Sự thay đổi này hy vọng sẽ làm cho người mua có thêm thời gian để tìm kiếm mặt hàng tương tự với giá rẻ hơn và nhận được hợp đồng tốt nhất có thể.
Why is eBay making this change?
In the past, some buyers have had to wait for sellers to respond to their offers, sometimes as long as two days. This change to Best Offer will hopefully make it easier for buyers to shop around and get the best deal possible.

Theo eBay.com, áp dụng cho cả eBay Vietnam hay VN eBay

No comments:

Post a Comment