Sunday, September 8, 2013

Niêm Yết Trên Thị Trường Quốc Tế của eBay

Listing on the eBay International Market

Để liệt kê sản phẩm của bạn trên thị trường quốc tế eBay, bạn chỉ cần xác định thông tin vận chuyển cho các quốc gia bạn chọn.

Cách thức như sau:

       1. Nếu bạn được cung cấp các option để lựa chọn một hình thức niêm yết, chọn More listing choices.

       2. Trên phần Create your listing, di chuyển đến Add shipping details section.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy international shipping costs, nhấn vào Add or remove options. Trong phần International shipping, chọn Show international services and options, và sau đó nhấp vào nút Save.

      3. Trong phần Vận chuyển quốc tế (International Shipping), chọn một trong các tùy chọn chi phí vận chuyển từ trình đơn thả xuống (drop-down menu):

Flat: Cùng phí cho tất cả người mua (Same cost to all buyers)
Calculated: Chi phí thay đổi tùy theo người mua ở đâu

      4. Trong phần Ship to (drop-down menu), chọn Choose custom location.

      5. Chọn các địa điểm mà bạn sẵn sàng để vận chuyển hàng. Bạn có thể chọn bao nhiêu cũng được theo ý bạn. Các quốc gia bạn chọn sẽ được tính phí Flat hoặc Calculated, tùy thuộc vào những gì bạn chọn trong bước 3.

      6. Dưới phần Additional ship to locations, chọn bất cứ nơi nào khác mà bạn muốn cung cấp vận chuyển nhưng muốn người mua liên lạc với bạn để tìm hiểu thêm về chi phí vận chuyển.
Lưu ý: Nếu bạn chọn cùng một vị trí trong bước 5 và 6, người mua tại địa điểm đó sẽ không được yêu cầu phải liên lạc với bạn để tìm hiểu thêm về chi phí vận chuyển.

     7. Hoàn thành và nộp danh sách của bạn. (Complete and submit your listing).
Theo eBay.com, không áp dụng cho eBay Vietnam hay VN eBay

No comments:

Post a Comment