Thursday, September 26, 2013

"New Best Offer" Áp Dụng trên eBay.

New "Best Offer" áp dụng như sau:

  1. Buyer makes one or more offers


For buyers (Đối với người mua):


Buyer graphic
  • Có thể gởi nhiều Offers cho nhiều Sellers cùng một lúc - (Make many offers) Người mua có thể gửi "Best Offer" cho các sản phẩm tương tự đến nhiều người bán hàng khác nhau cùng một lúc.
  • So sánh và nhận được giá thấp nhất - (Compare and get the best deal) Khi một người bán chấp nhận đề nghị của bạn, bạn có thể quyết định xem bạn muốn mua hàng của Seller nào.
  • Không có cam kết mua hàng cho đến khi bạn "check out" - (No commitments until checkout) Hãy nhớ rằng, nó vẫn còn đó (available) cho những người mua khác cho đến khi bạn thanh toán hoặc cam kết mua sản phẩm này. Đùng chờ đợi quá lâu, có thể bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội!

For sellers (Đối với người bán):


Seller graphic
  • Nhận thêm nhiều Offers cùng một lúc - (Receive more offers) Người mua hàng có thể tự do trả giá với nhiều Sellers.
  • Các mặt hàng vẫn còn sẵn đó để người mua khác có thể mua - (Items remain available to other buyers) Ngay cả khi bạn chấp nhận một đề nghị, các sản phẩm vẫn còn đó cho người khác có thể mua cho đến khi một người mua trả tiền hoặc cam kết mua (pays or commits to buy).
  • Các trường hợp "Unpaid" sẽ ít đi - (Fewer unpaid items) "Best Offer" không được coi là một giao dịch cho đến khi người mua cam kết mua  (commits to the item) hoặc trả tiền (paid for it).
Bắt đầu từ tháng 5 năm 2013, sự thay đổi này áp dụng cho tất cả các sản phẩm được liệt kê với Best Offer trong các categories sau đây:
  • Máy vi tính, máy tính bảng, và Mạng (Computers, Tablets, and Networking)
  • Đồ trang sức và Đồng hồ (Jewelry & Watches)
  • Nghệ thuật (Art)

Sự thay đổi này có thể được tiếp tục triển khai cho các categories khác sau đó.
áp dụng cho eBay.com, kể cả eBay Vietnam hay VN eBay

No comments:

Post a Comment