Thursday, September 26, 2013

Buy It Now vẫn còn sau khi Best Offer được chấp thuận?

Hỏi: Nếu một người mua khác sử dụng Buy It Now để mua cùng một sản phẩm sau khi tôi chấp nhận một đề nghị Best Offer, nhưng người mua chưa trả tiền?
Đáp: Những người mua khác được tự do để mua các mặt hàng thông qua Buy It Now hoặc gởi một Best Offer khác - trong khi bạn đang chờ đợi một người mua để xác nhận đề nghị của họ. Các mặt hàng vẫn còn sẵn đó để bán cho đến khi một người mua xác nhận (confirm) Best Offer của họ. Nếu điều này xảy ra, tất cả các dịch vụ khác đang chờ xác nhận của người mua sẽ tự động hết hiệu lực.
What if a buyer uses Buy It Now after I accepted an offer?
Other buyers are free to purchase the item through Buy It Now—or submit another Best Offer—while you are waiting for a buyer to confirm their offer.
The item remains available for sale until a buyer confirms their Best Offer purchase. If this happens, all other offers waiting for buyer confirmation will automatically expire.

No comments:

Post a Comment