Thursday, September 26, 2013

Có thể nhận 2 Best Offer một lúc?Hỏi:
Tôi có thể nhận lời đề nghị khác trên cùng một sản phẩm (another offer on the same item) trong khi tôi đang chờ đợi một người mua xác nhận mua hàng?

Đáp:
Các mặt hàng sẽ không được bán cho đến khi một người mua cam kết mua, và trong hầu hết các trường hợp, trả tiền cho nó. Người mua sẽ được thông báo rằng họ có thể không có được món hàng đó nếu họ chờ đợi quá lâu để cam kết mua, nếu sản phẩm này được mua bởi một người mua khác trong khi chờ đợi. Nếu và khi điều này xảy ra, tất cả các dịch vụ đang chờ đợi để được xác nhận của người mua sẽ tự động hết hiệu lực, ngoại trừ trường hợp có số lượng bổ sung của người bán.

What if I receive another offer on the same item while I'm waiting for a buyer to confirm a purchase on an offer?
The item will not be sold until a buyer commits to buy, and in most instances, pays for it. Buyers will be informed that they may not get the item if they wait too long to commit to buy, if the item is purchased by another buyer in the meantime. If and when this happens, all offers waiting for buyer confirmation will automatically expire unless there is additional quantity available for purchase from the listing.

Theo eBay.com, áp dụng cho cả eBay Vietnam hay VN eBay

No comments:

Post a Comment