Thursday, September 5, 2013

Các Loại Lệ Phí Căn Bản Trên eBay (Basic Fees)
Các Loại Lệ Phí Căn Bản Trên eBay (Basic Fees)
Phí lên hàng
Khi bạn lên list một sản phẩm, bạn có thể phải trả lệ phí lên hàng (listing fee hoặc insertion fee). Nếu phải trả lệ phí này, bạn phải trả cho từng mặt hàng một, từng thể loại khác nhau (category), không kể số lượng.
Phí giá trị cuối cùng
Nếu mặt hàng được bán, bạn sẽ bị tính phí giá trị cuối cùng. Phí giá trị cuối cùng được tính toán dựa trên tổng số tiền bán và được tính cho từng mặt hàng.
Tổng số tiền bán hàng (total amount of the sale) là giá cuối cùng của sản phẩm, cộng chi phí vận chuyển, và bất cứ khoản tiền nào khác mà bạn có thể tính phí cho người mua. Không tính thuế tiêu thụ (Sales tax is not included).
Đối với những chiếc xe trên eBay Motors, phí này được gọi là successful listing fee.
Đối với eBay Real Estate category, phí này được gọi là lệ phí thông báo (notice fee). Successful listing fee và notice fee được tính khác biệt so với chi phí giá trị cuối cùng.
Những lệ phí khác (Optional Fees)
Tùy chọn nâng cấp
Nếu bạn thêm các tùy chọn nâng cấp khác, bạn phải trả thêm lệ phí. Tuy nhiên, không phải tất cả tùy chọn nâng cấp đều có sẵn cho tất cả sản phẩm khi lên list.
Dịch vụ bổ xung
Nếu bạn sử dụng các dịch vụ bổ sung, chi phí liên quan với các dịch vụ này có thể được bao gồm trên hóa đơn bán hàng của bạn.

Định dạng bán (The selling format) (auction-style or fixed price) và thể loại bạn chọn (category you select) sẽ quyết định số tiền lệ phí. Tìm hiểu thêm về lựa chọn một định dạng bán (selecting a selling format).

Lưu ý: Chưa tính lệ phí PayPal (nếu bạn thanh toán tiền bán hàng qua PayPal)

Theo eBay.com, áp dụng cho cả eBay VN hay Vietnam eBay (eBay Viet)

No comments:

Post a Comment