Friday, September 27, 2013

Best Offer Mới Có Áp Dụng Trên Thị Trường Quốc Tế?Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào

Best Offer Mới Có Áp Dụng Trên Thị Trường Quốc Tế?
Có, khách hàng quốc tế cũng sẽ thấy những thay đổi trong listing của họ với option Best Offer đối với các categories: Máy vi tính, máy tính bảng, và mạng, trang sức và đồng hồ, và nghệ thuật bắt đầu từ tháng 5 năm 2013, và các thể loại khác khi chúng được thêm vào sau đó.
Khách hàng quốc tế sẽ được yêu cầu cam kết mua các mặt hàng khi người bán đồng ý đề nghị của họ. Cuối cùng, khách hàng quốc tế cũng sẽ được yêu cầu để thực hiện một thanh toán ngay lập tức như một phần của cam kết đối với Best Offer của họ, nếu giao dịch đáp ứng tất cả ba yêu cầu để hội đủ điều kiện như sau:
  • Giao dịch ít hơn $ 200
  • Sản phẩm mua được thanh toán với PayPal
  • Chi phí vận chuyển đến quốc gia của người mua được quy định trong danh sách
Will this new Best Offer be available to international buyers?
Yes, international buyers will also see these changes in Best Offer listings in the Computers, Tablets, and Networking, Jewelry & Watches, and Art categories as of May 2013, and other categories as they are added later.
International buyers will be required to commit to buy the items once the sellers agrees to their offer. Eventually, international buyers will also be required to make an immediate payment as part of their Best Offer commitment, if the transaction meets all three eligibility requirements:
  • the transaction is less than $200
  • the purchase is paid with PayPal
  • the cost of shipping to the buyer's country is specified in the listing
theo ebay.com, áp dụng cho cả eBay Vietnam hay VN eBay

No comments:

Post a Comment