Monday, September 30, 2013

Best Offer đối với ứng dụng di động?

Hỏi: Sự thay đổi "Best Offer" này sẽ áp dụng trên ứng dụng di động (mobile apps)?

Đáp: Không. Số người mua và người bán hàng sử dụng eBay di động / máy tính bảng ứng dụng sẽ không thấy ngay lập tức sự thay đổi mới này. Tuy nhiên, bất kỳ "Offer" nào gửi từ eBay ứng dụng di động / máy tính bảng sẽ giống như những "Offer" được gửi từ trang web eBay.Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào trang eBay "Daily Deals" dưới đây:

***


Ngay cả khi một người bán chấp nhận đề nghị của bạn, các mặt hàng sẽ không được xem xét bán cho đến khi bạn cam kết mua hàng. Điều này đúng bất kể các ứng dụng di động / máy tính bảng được sử dụng để gửi "Offer", chấp nhận (accept), hoặc trả giá (couteroffer).
Will this new Best Offer experience be available on mobile apps?
No. Buyers and sellers using eBay mobile/tablet applications will not immediately see this new experience. However, any offers sent from the eBay mobile/tablet applications will behave the same way as those offers sent from the eBay web site.
Even if a seller accepts your offer, the item will not be considered sold until you commit to buy the item. This is true regardless of whether the mobile/tablet application is used to send, accept, or counter any Best Offers.

Theo eBay.com, áp dụng cho cả eBay Vietnam hay VN eBay

Tại sao eBay thay đổi qui định về Best Offer?Tại sao eBay thay đổi qui định về "Best Offer"?
Trong quá khứ, một số người mua đã phải chờ đợi cho người bán trả lời "Offer" khá lâu, đôi khi là hai ngày. Sự thay đổi này hy vọng sẽ làm cho người mua có thêm thời gian để tìm kiếm mặt hàng tương tự với giá rẻ hơn và nhận được hợp đồng tốt nhất có thể.
Why is eBay making this change?
In the past, some buyers have had to wait for sellers to respond to their offers, sometimes as long as two days. This change to Best Offer will hopefully make it easier for buyers to shop around and get the best deal possible.

Theo eBay.com, áp dụng cho cả eBay Vietnam hay VN eBay

Tôi phải làm gì khi "Best Offer" được chấp nhận?


Hỏi: Tôi cần phải làm gì sau khi người bán đồng ý "Offer" của tôi?
Đáp: Khi người bán đồng ý đề nghị "Best Offer" của bạn, bạn sẽ được thông báo rằng đề nghị của bạn đã được chấp nhận, nhưng mặt hàng vẫn chưa phải của bạn cho đến khi bạn cam kết mua và / hoặc trả tiền ngay lập tức. Đừng chờ đợi quá lâu để quyết định, bởi vì bạn sẽ có nguy cơ bỏ lỡ mua món hàng đó nếu người mua khác mua nó trước khi bạn hoàn thành thủ tục này.
What do I need to do after a seller agrees to my offer?
When a seller agrees to your offer, you'll be informed that your offer was accepted, but also that the item is not yours until you commit to buy and/or pay immediately. Don't wait too long to decide, because you'll risk missing out on buying the item if another buyer purchases it before you do.

Mua Hàng eBay giá rẻ? hãy vào:

Friday, September 27, 2013

Best Offer Mới Có Áp Dụng Trên Thị Trường Quốc Tế?Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào

Best Offer Mới Có Áp Dụng Trên Thị Trường Quốc Tế?
Có, khách hàng quốc tế cũng sẽ thấy những thay đổi trong listing của họ với option Best Offer đối với các categories: Máy vi tính, máy tính bảng, và mạng, trang sức và đồng hồ, và nghệ thuật bắt đầu từ tháng 5 năm 2013, và các thể loại khác khi chúng được thêm vào sau đó.
Khách hàng quốc tế sẽ được yêu cầu cam kết mua các mặt hàng khi người bán đồng ý đề nghị của họ. Cuối cùng, khách hàng quốc tế cũng sẽ được yêu cầu để thực hiện một thanh toán ngay lập tức như một phần của cam kết đối với Best Offer của họ, nếu giao dịch đáp ứng tất cả ba yêu cầu để hội đủ điều kiện như sau:
 • Giao dịch ít hơn $ 200
 • Sản phẩm mua được thanh toán với PayPal
 • Chi phí vận chuyển đến quốc gia của người mua được quy định trong danh sách
Will this new Best Offer be available to international buyers?
Yes, international buyers will also see these changes in Best Offer listings in the Computers, Tablets, and Networking, Jewelry & Watches, and Art categories as of May 2013, and other categories as they are added later.
International buyers will be required to commit to buy the items once the sellers agrees to their offer. Eventually, international buyers will also be required to make an immediate payment as part of their Best Offer commitment, if the transaction meets all three eligibility requirements:
 • the transaction is less than $200
 • the purchase is paid with PayPal
 • the cost of shipping to the buyer's country is specified in the listing
theo ebay.com, áp dụng cho cả eBay Vietnam hay VN eBay

Thursday, September 26, 2013

Buy It Now vẫn còn sau khi Best Offer được chấp thuận?

Hỏi: Nếu một người mua khác sử dụng Buy It Now để mua cùng một sản phẩm sau khi tôi chấp nhận một đề nghị Best Offer, nhưng người mua chưa trả tiền?
Đáp: Những người mua khác được tự do để mua các mặt hàng thông qua Buy It Now hoặc gởi một Best Offer khác - trong khi bạn đang chờ đợi một người mua để xác nhận đề nghị của họ. Các mặt hàng vẫn còn sẵn đó để bán cho đến khi một người mua xác nhận (confirm) Best Offer của họ. Nếu điều này xảy ra, tất cả các dịch vụ khác đang chờ xác nhận của người mua sẽ tự động hết hiệu lực.
What if a buyer uses Buy It Now after I accepted an offer?
Other buyers are free to purchase the item through Buy It Now—or submit another Best Offer—while you are waiting for a buyer to confirm their offer.
The item remains available for sale until a buyer confirms their Best Offer purchase. If this happens, all other offers waiting for buyer confirmation will automatically expire.

Có thể nhận 2 Best Offer một lúc?Hỏi:
Tôi có thể nhận lời đề nghị khác trên cùng một sản phẩm (another offer on the same item) trong khi tôi đang chờ đợi một người mua xác nhận mua hàng?

Đáp:
Các mặt hàng sẽ không được bán cho đến khi một người mua cam kết mua, và trong hầu hết các trường hợp, trả tiền cho nó. Người mua sẽ được thông báo rằng họ có thể không có được món hàng đó nếu họ chờ đợi quá lâu để cam kết mua, nếu sản phẩm này được mua bởi một người mua khác trong khi chờ đợi. Nếu và khi điều này xảy ra, tất cả các dịch vụ đang chờ đợi để được xác nhận của người mua sẽ tự động hết hiệu lực, ngoại trừ trường hợp có số lượng bổ sung của người bán.

What if I receive another offer on the same item while I'm waiting for a buyer to confirm a purchase on an offer?
The item will not be sold until a buyer commits to buy, and in most instances, pays for it. Buyers will be informed that they may not get the item if they wait too long to commit to buy, if the item is purchased by another buyer in the meantime. If and when this happens, all offers waiting for buyer confirmation will automatically expire unless there is additional quantity available for purchase from the listing.

Theo eBay.com, áp dụng cho cả eBay Vietnam hay VN eBay

Người Mua có thể gởi 2 "Best Offer" cho một sản phẩm?Hỏi: Người mua có thể gửi cho tôi một lời đề nghị thứ hai (2nd Best Offer) để trả giá cho một sản phẩm sau khi tôi đã chấp nhận lời đề nghị thứ nhất của họ?

Đáp: Câu trả lời là không. Một khi bạn đồng ý với lời đề nghị, người mua sẽ được yêu cầu cam kết các mặt hàng và mua nó. Họ sẽ không được phép gởi một Best Offer khác cho cùng một sản phẩm cho đến khi giao dịch đầu tiên đã bị hủy, có sự hồi đáp trả giá (counteroffer), hoặc hoàn thành giao dịch và thanh toán.

"New Best Offer" Áp Dụng trên eBay.

New "Best Offer" áp dụng như sau:

 1. Buyer makes one or more offers


For buyers (Đối với người mua):


Buyer graphic
 • Có thể gởi nhiều Offers cho nhiều Sellers cùng một lúc - (Make many offers) Người mua có thể gửi "Best Offer" cho các sản phẩm tương tự đến nhiều người bán hàng khác nhau cùng một lúc.
 • So sánh và nhận được giá thấp nhất - (Compare and get the best deal) Khi một người bán chấp nhận đề nghị của bạn, bạn có thể quyết định xem bạn muốn mua hàng của Seller nào.
 • Không có cam kết mua hàng cho đến khi bạn "check out" - (No commitments until checkout) Hãy nhớ rằng, nó vẫn còn đó (available) cho những người mua khác cho đến khi bạn thanh toán hoặc cam kết mua sản phẩm này. Đùng chờ đợi quá lâu, có thể bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội!

For sellers (Đối với người bán):


Seller graphic
 • Nhận thêm nhiều Offers cùng một lúc - (Receive more offers) Người mua hàng có thể tự do trả giá với nhiều Sellers.
 • Các mặt hàng vẫn còn sẵn đó để người mua khác có thể mua - (Items remain available to other buyers) Ngay cả khi bạn chấp nhận một đề nghị, các sản phẩm vẫn còn đó cho người khác có thể mua cho đến khi một người mua trả tiền hoặc cam kết mua (pays or commits to buy).
 • Các trường hợp "Unpaid" sẽ ít đi - (Fewer unpaid items) "Best Offer" không được coi là một giao dịch cho đến khi người mua cam kết mua  (commits to the item) hoặc trả tiền (paid for it).
Bắt đầu từ tháng 5 năm 2013, sự thay đổi này áp dụng cho tất cả các sản phẩm được liệt kê với Best Offer trong các categories sau đây:
 • Máy vi tính, máy tính bảng, và Mạng (Computers, Tablets, and Networking)
 • Đồ trang sức và Đồng hồ (Jewelry & Watches)
 • Nghệ thuật (Art)

Sự thay đổi này có thể được tiếp tục triển khai cho các categories khác sau đó.
áp dụng cho eBay.com, kể cả eBay Vietnam hay VN eBay

Sunday, September 22, 2013

Thông tin phản hồi (Feedback) có thể được thay đổi hoặc gỡ bỏ?


Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào trang eBay "Daily Deals" dưới đây:

***
Hỏi: Thông tin phản hồi có thể được thay đổi hoặc gỡ bỏ?
Can Feedback be changed or removed?
Đáp:

Thông tin phản hồi để lại cho bạn bởi các thành viên khác mà bạn đã mua từ hay bán cho, feedback đại diện cho danh tiếng của bạn như một thành viên của eBay.
eBay biết tầm quan trọng của uy tín và điểm số Thông tin phản hồi của bạn. eBay sẽ loại bỏ phản hồi khi các quy tắc Phản hồi đã bị phá vỡ (Feedback rules have been broken).
Nếu bạn lo ngại về phản hồi bạn nhận được hoặc bạn để lại cho thành viên khác, bạn có một vài lựa chọn:


Nếu bạn muốn:
Hãy làm như sau:
Đáp ứng những phản hồi bạn nhận được
(Respond to the Feedback you received)
Trả lời Phản hồi đã nhận được
Yêu cầu người mua thay đổi phản hồi của họ 
(Ask a buyer to change the Feedback they left for you)
Gửi một yêu cầu sửa đổi Thông tin phản hồi
Theo dõi phản hồi của bạn cho một thành viên
(Follow up on Feedback you left for a member)
Để lại một bình luận cho thành viên 
Thay đổi phản hồi tiêu cực hoặc trung tính bạn để lại cho một người bán
(Change negative or neutral Feedback you left for a seller)
Yêu cầu người bán thay đổi một phiên bản Thông tin phản hồi
Xin eBay loại bỏ phản hồi do vi phạm Thông tin phản hồi
(Ask eBay to remove Feedback due to a Feedback violation)
Báo cáo phản hồi cho eBay

Thursday, September 19, 2013

Tại sao sản phẩm của tôi không bán được?Mua Hàng eBay giá rẻ?

Click Here

***
Hỏi: Tại sao sản phẩm của tôi không bán được? (Why didn't it sell?)
Đáp: Đây là câu hỏi rất khó trả lời, bởi vì không thể có câu trả lời đúng 100% cũng như bởi vì nó có quá nhiều yếu tố chi phối. Để có thể hiểu một cách đơn giản, tôi xin đổi lại một chút:

Ngoài những yếu tố như: out of seasons, out of fashion, item is too old...Nhiều yếu tố chủ quan khác khiến cho sản phẩm không có người mua. Hãy tự hỏi:
Tại sao sản phẩm tương tự khác bán được? Ai mua nó? Tại sao người ta mua nó? Hãy đặt bạn vào trường hợp của người mua, điều gì làm họ quan tâm? Họ lựa chọn một món hàng dựa trên những tiêu chuẩn gì?...Hãy suy nghĩ như một buyer, bạn sẽ biết buyers muốn gì. Điều còn lại là đáp ứng được những đòi hỏi đó.

Nếu tôi là người mua (buyers), trước tiên tôi sẽ tìm trên eBay món hàng đó trên danh mục, tức là: tìm kiếm trên Categories.
1. Categories:
Để người mua tìm thấy món hàng của bạn, bạn phải chọn Catergory nào thật phù hợp. Ví dụ bạn không thể chọn Catergory Quần Áo Phụ Nữ cho laptop của bạn. Nếu cần, bạn có thể chọn 2 catergories, category thứ 2 phải trả thêm lệ phí cho eBay.

2. Title:
Để người mua nhìn thấy laptop của bạn khi tìm kiếm (searching) trên eBay, hãy bao gồm đầy đủ những từ khóa  (keywords) có thể diễn tả được món hàng đó và những chi tiết kỹ thuật khác, bạn có đến 80 chữ hoặc số (characters) miễn phí. Hãy tận dụng tối đa 80 characters đó để nói lên được bạn muốn bán cái gì.
Ví dụ:
Không nên viết: WOW!!! L@@k..MustC.. perfect Sony laptop I ever seen.. like newsmall size..
Nên viết như sau: Sony VAIO Fit 14 Touch 500GB 14" Laptop Core i5 Windows 8 64-bit SVF14A14CXS..
Với keywords, sản phẩm của bạn không chỉ được tìm thấy trên eBay, mà nó còn được tìm thấy ngoài eBay như: Google search, Yahoo search... chẳng hạn.

3. Price: Sau khi thấy món hàng của bạn, giá cả hợp lý là điều tất cả buyers đều muốn. Họ sẽ so sánh với những sản phẩm tương tự. Nên lưu ý: Giá cả bao gồm cả cước phí vận chuyển.
Ví dụ:
* Laptop giá $280.00 + $20.00 vận chuyển = tổng cộng là $300.00 (#1)
* Laptop giá $220.00 + $80.00 vận chuyển = tổng cộng là $300.00 (#2)
* Laptop giá $300.00 + free shipping = tổng cộng là $300.00. (#3).
Theo nghiên cứu, Buyers sẽ mua (#3) nhiều hơn 30% so với (#1) & (#2).

Điều gì sẽ xẩy ra nếu sản phẩm của bạn được rao bán với giá $295.00 + free shipping?

4. Safety First: An toàn và tin tưởng được. Chọn một Top-Rated Seller + có điểm feedbacks cao + 100% positive. Kiếm một seller có độ phục vụ cao như: shipping & handling in the same day, return accepted at least in 14 days, free shipping, item as description...
Muốn trở thành Top-Rated Seller không khó, xem ...http://pages.ebay.com/help/sell/top-rated.html#what để biết thêm chi tiết.

5. Photos: Tạo sản phẩm với hình ảnh tuyệt vời - Giá cả cạnh tranh - và dịch vụ hấp dẫn. Nên nhớ, bạn có đến 12 tấm hình miễn phí khi lên hàng.
Cho các sản phẩm của bạn cú sút tốt nhất với hình ảnh tuyệt vời! Hình ảnh tự một mình nó thường có thể đã bán được rồi, do đó, cần có những hình ảnh với chất lượng tốt. Đây là một số mẹo để chụp ảnh tốt:
• Chụp ảnh độ phân giải cao (high-resolution pictures).
• Các hình ảnh chiếm khoãng 80% của khung ảnh, đặc biệt quan trọng đối với các "buyers" mua hàng qua điện thoại di động.
• Sử dụng một nền gọn gàng đơn giản để thu hút sự chú ý đến sản phẩm của bạn.
• Nắm bắt tất cả các góc độ, chi tiết, và nhược điểm nếu có (không che dấu các khuyết điểm).


6. eBay Store: Nếu bạn có trên 100 món hàng, hãy nghĩ đến một eBay store. Người mua sẽ có nhiều lựa chọn hơn với một eBay store. Với một eBay store, bạn sẽ có thể tiết kiệm được nhiều chi phí hơn khi lên hàng.

7. Discount 10% - 15% and Best Offer option để kích thích và hấp dẫn người mua khi lên hàng với "Fixed Price" format. Nhưng nên nhớ, không để bị lỗ sau khi trừ chi phí (trừ trường hợp bạn muốn dẫn dụ người mua vào store của bạn).

8. eBay InternationalBán trên eBay quốc tế, nhận chuyển hàng quốc tế (worldwide), sẽ có nhiều buyers hơn. Nếu bạn tham gia chương trình "eBay Global Program" bạn sẽ có nhiều khách hàng hơn trên thế giới, nhưng buyers sẽ phải trả phí nhiều hơn như: thuế hải quan ( import fees that the Global Shipping Program charges), domestic shipping fee, international shipping fee.. Nói chung, hầu hết buyers đều không thích phải trả phí quá cao.

                                                  Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?


Hãy vào eBay "Daily Deals" dưới đây:Theo eBay.com, áp dụng cho cả eBay Vietnam hay VN eBay (eBay Viet)

Thursday, September 12, 2013

eBay TOP TIP: 5 Bước Để Thành Công "THE FIVE STEPS TO HAVING YOUR BEST HOLIDAY SALES EVER!"


Mr. Jim "Griff" Griffith


Seminar at "eBay Town Hall", San Jose
8/20/2013
Speaker: Mr. Jim "Griff" Griffith 
Dean of eBay Education - eBay University
***
THE FIVE STEPS TO
HAVING YOUR BEST
HOLIDAY SALES EVER!
***
Mua Hàng eBay giá rẻ?


Click Here
***
Mùa lễ là thời điểm tuyệt vời để thu hút khách hàng mới, phát triển thương vụ của bạn, và để lại một ấn tượng lâu dài. Hãy thực hành các lời khuyên sau đây:

5 BƯỚC ĐI
ĐỂ PHÁT TRIỂN THƯƠNG VỤ CỦA BẠN
CHO MÙA LỄ NĂM NAY
***
Bước 1: Bán những sản phẩm mà người mua muốn trong mùa lễ
Bước 2: Hoạch định chi phí thấp nhất cho kế hoạch này
Bước 3: Tạo danh sách hấp dẫn không thể cưỡng lại
Bước 4: Hãy chắc chắn rằng danh sách của bạn được nhìn thấy càng nhiều càng tốt
"trên eBay và ngoài eBay"
Bước 5: Sắp xếp các kế hoạch vận chuyển nhanh chóng

***
1. Bán Những Sản Phẩm Dành Cho Mùa Lễ!

Hãy lưu ý xem xét:

• Những sản phẩm phù hợp cho mùa lễ
• Nhu cầu của khách hàng
• Danh sách cập nhật của eBay năm 2013, có sẵn trực tuyến tại:

ebay.com/holidayhotproducts2013

2.  Hãy dự kiến con số bao nhiêu sản phẩm bạn sẽ bán ra, và cách nộp lệ phí thấp nhất có thể.

* Người bán hàng bình thường, không có cửa hàng eBay thuê bao (eBay store) nhận được:
• Lên đến 50 sản phẩm lên hàng miễn phí một tháng, bán đấu giá hoặc giá cố định (auction-style or fixed price)
• Lệ phí giá trị cuối cùng 10% (A flat final value fee of 10%)

* Nếu bạn đang có kế hoạch bán hơn 100 mặt hàng một tháng trong mùa lễ này, hãy xem xét đến việc thuê bao một cửa hàng eBay (eBay Stores).
Với một cửa hàng eBay bạn sẽ nhận được:
• Lên hàng miễn phí từ 150 - 2,500 sản phẩm mỗi tháng bán theo phương cách đấu giá hoặc giá cố định (auction-style or fixed price)
• Phí giá trị cuối cùng thấp hơn, từ 4 - 9% tùy mặt hàng.

• Truy cập miễn phí vào các công cụ tiếp thị tuyệt vời để giúp bạn phát triển kinh doanh của bạn.

3. Tạo sản phẩm với hình ảnh tuyệt vời - Giá cả cạnh tranh - và dịch vụ hấp dẫn.

Cho các mục của bạn cú sút tốt nhất với hình ảnh tuyệt vời! Hình ảnh tự một mình nó thường có thể đã bán được rồi, do đó, cần có những hình ảnh với chất lượng tốt. Đây là một số mẹo để chụp ảnh tốt:
• Chụp ảnh độ phân giải cao (high-resolution pictures).
• Các hình ảnh chiếm khoãng 80% của khung ảnh, đặc biệt quan trọng đối với các "buyers" mua hàng qua điện thoại di động.
• Sử dụng một nền gọn gàng đơn giản để thu hút sự chú ý đến sản phẩm của bạn.

• Nắm bắt tất cả các góc độ, chi tiết, và nhược điểm nếu có (không che dấu các khuyết điểm).

TOP TIP:

Hãy chắc chắn rằng danh sách của bạn trông tuyệt vời khi xem trên các thiết bị di động.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với các mặt hàng trong danh mục "nóng" cho người mua điện thoại di động: Thời trang (Fashion), Công nghệ (Tech), Sưu tầm (Collectibles), Phương tiện đi lại (Vehicles)và Lối sống (Lifestyle). Tránh sử dụng HTML và xen kẻ hình ảnh trong listing của bạn, vì chúng có thể làm phản tác dụng khi được xem trên các thiết bị di động.

GIÁ CẢ CẠNH TRANH!

Hơn bao giờ hết, người mua sẽ so sánh giá cả trên trang web và các cửa hàng bán lẻ bên ngoài.

Để có thể bán hàng dễ dàng, hãy chắc chắn rằng:
• Bạn có giá thấp nhất.
• Xem xét các hoạt động bán hàng gần đây và giá cả các mặt hàng của bạn, so sánh với các mặt hàng tương tự.

Ngoài việc cung cấp một sản phẩm tuyệt vời với giá hấp dẫn, một yếu tố khác không kém phần quan trọng đối với người mua, đó là "Cung cấp miễn phí vận chuyển".
Người mua trực tuyến thường xem xét tổng giá thành sản phẩm và chi phí vận chuyển - khi quyết định những gì và ở đâu để mua, người mua đặc biệt lưu ý đến phí vận chuyển, nhiều người sẽ chỉ mua vật phẩm với vận chuyển miễn phí.

Hãy để người mua có cơ hội trả giá - thêm tùy chọn "Best Offer" vào "Fixed Price" listing của bạn. Người mua thường sẵn sàng trả một số tiền ngay dưới giá chào bán ban đầu của bạn!

Cung cấp cho người mua tùy chọn "Buy It Now" miễn phí. Nhiều người mua sắm trong mùa lễ không thích phải chờ đợi, vì vậy hãy chắc chắn để thêm "Buy It Now" vào danh sách đấu giá (auction-style listings) của bạn để thu hút những người muốn đảm bảo mua món quà của họ càng sớm càng tốt.Fast 'N Free logo

Khi sản phẩm của bạn cung cấp miễn phí vận chuyển và có một xác suất cao là nó sẽ được gửi đến trong vòng 4 ngày làm việc hoặc ít hơn, eBay "Fast 'N Free logo" sẽ được hiển thị cho người mua thấy được.


Chuẩn bị chuyển hàng trong vòng 1 ngày - (1-day or same-day)

Người mua thường chọn các sản phẩm dựa trên sự chuyển hàng nhanh chóng , đặc biệt là trong kỳ nghĩ lễ. Khi bạn cung cấp xử lý và vận chuyển trong cùng một ngày, người mua sẽ thấy một thời gian xử lý chính xác hơn và được giao hàng ngắn hơn ước tính, giúp sản phẩm của bạn nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh.Nhận trả hàng lại dễ dàng, không làm khó dễ khách hàng là một tuyệt chiêu trong mùa lễ!

Cung cấp một chính sách hoàn trả đơn giản và hào phóng có thể giúp tạo ra doanh thu tăng (đặc biệt là trong

ngày lễ). Năm nay, lựa chọn sự hoàn trả trên eBay với một cú nhấp chuột hoàn lại tiền, dễ dàng in nhãn vận chuyển trên eBay (eBay shipping labels), và tự động hoàn lại phí giá trị cuối cùng. Chọn eBay hassle-free.

4.  Hãy bảo đảm sản phẩm của bạn được nhìn thấy từ người mua.

Hãy bảo đảm các sản phẩm của bạn được tìm thấy trong eBay và ngoài eBay (search—on eBay and off) - Hãy sử dụng từ khoá (keywords).
"Keywords" giúp các sản phẩm của bạn được tìm thấy bởi những người mua cả trên eBay và ngoài eBay thông qua công cụ tìm kiếm như Google và Yahoo! Bằng cách theo những lời khuyên sau đây:

• Xác định các từ khóa phổ biến. Đây là những từ thường được sử dụng hoặc liên quan đến các sản phẩm, như tên, và các tính năng sản phẩm chính.
• Nghiên cứu từ những gì khách hàng đang sử dụng để tìm kiếm. eBay Research Labs cung cấp một số công cụ để giúp đỡ điều này, chẳng hạn như Catman và eBaySaurus. Cũng như các Từ khoá của Google AdWords.
• Hãy chỉnh sửa lại listing của bạn. Sử dụng các từ khóa trong tiêu đề (title), phụ đề và mô tả sản phẩm. Hãy xem xét và chỉnh sửa tiêu đề của bạn trong Bay Estimator, và sửa đổi cho phù hợp.
• Sử dụng nhận dạng sản phẩm độc đáo như UPCs, EANs, và ISBN trong sản phẩm của bạn để các mục của bạn có thể được dễ dàng tìm thấy bởi những người mua sử dụng tìm kiếm trên eBay, tìm kiếm ngoài -eBay, và các ứng dụng di động khác. Hãy chắc chắn bao gồm những định danh trong các lĩnh vực được chỉ định bất cứ khi nào bạn liệt kê các sản phẩm listing.
• Sử dụng các sản phẩm cụ thể. Khi tìm kiếm những món quà, người mua sẽ tìm kiếm trên các chi tiết quan trọng như thương hiệu, màu da, tuổi, giới tính, kích thước, vv. Những thông tin này rất quan trọng, đặc biệt là trong các sản phẩm như Đồ chơi & Sở thích và Thời trang.

Phổ biến rộng rải về doanh nghiệp của bạn, xây dựng một cộng đồng với những người chia sẻ niềm đam mê của bạn, và cung cấp cho khách hàng của bạn nhiều cách để kết nối.
Cách tốt nhất , bạn có thể thiết lập một trang Facebook cho doanh nghiệp của bạn, tweet về cửa hàng của bạn, và blog của bạn đến với khách hàng miễn phí.

Hãy bắt đầu xây dựng trang mạng xã hội của bạn trên 
"Facebook và Twitter"

5. Tiết kiệm lên đến 37% về vận chuyển khi sử dụng Nhãn eBay (eBay Labels)!
Sử dụng eBay shipping labels cho vận chuyển, cả trong nước và trên toàn thế giới - thật nhanh chóng và tiện lợi! Bạn có thể:

• Chọn các dịch vụ FedEx - với mức giảm giá đặc biệt cho khối lượng lên đến 37% tiết kiệm và theo dõi thông tin miễn phí được tải lên tự động cho My eBay.
• Chọn các dịch vụ của USPS và được miễn phí "Confirmation". Thông tin nhận giao hàng được tự động tải lên My eBay.
Tiết kiệm tiền thưởng cho Top Rated Sellers và hầu hết PowerSellers! Silver, Gold, Platinum và Titanium.
PowerSellers và Top Rated Sellers tiết kiệm lên đến 37% về các dịch vụ trong nước và lên đến 18% trên Priority Mail International và First Class Mail International - khi vận chuyển USPS thông qua eBay Shipping Labels.
• Nhận bảo hiểm miễn phí (free insurance). Nhận được $50 giá trị của bảo hiểm miễn phí khi bạn sử dụng Priority Mail service qua eBay Labels. Top Rated Sellers được $100 giá trị của bảo hiểm này!

For even more tips, visit: ebay.com/bestholiday2013

Click HereClick Here

Áp dụng cho eBay.com, kể cả eBay Vietnam hay VN eBay

Wednesday, September 11, 2013

Sản Phẩm Của Tôi Có Được Phép Bán Trên eBay Không?Sản phẩm của tôi có được phép bán trên eBay không?
(Is my item allowed on eBay?)

Có những mặt hàng nhất định mà bạn không thể bán trên eBay và một số mặt hàng bị hạn chế. Ví dụ, chắc chắn là bạn không thể bán rượu hoặc thuốc lá, những sinh vật sống, những vật có thể gây nguy hiểm, những mặt hàng giả, copy (xem thêm trong topic Chương trình VeRO)... Và những mặt hàng gợi cảm hoặc quá hở hang phải được liệt kê trong phần "Chỉ dành cho người lớn" (Adult Only section).

Để tìm hiểu xem sản phẩm của bạn có được phép bán trên eBay hay không, hoặc bị hạn chế, hãy xem xét danh sách các mặt hàng bị cấm và hạn chế (prohibited and restricted items). Bạn cũng có thể tìm kiếm sản phẩm của bạn trong chỉ số A-Z của eBay về chính sách cho phép (A-Z index of policies).

eBay có thể loại bỏ một sản phẩm nếu nó vi phạm một trong những chính sách của họ. eBay sẽ thông báo cho cả người bán lẫn người mua thông qua email khi danh sách đã được gỡ bỏ. Nếu tái phạm, trương mục eBay của bạn có thể bị đóng vĩnh viễn và không loại trừ khả năng phải đối diện với luật pháp.

Lưu ý: Ngay cả khi bạn cung cấp một mặt hàng miễn phí, nếu nó có thể vi phạm chính sách của eBay, nó vẫn không được cho phép. Ngoài ra, bạn và người mua sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề pháp lý nào do giao dịch không phù hợp.

Hãy nhớ rằng, nếu một sản phẩm được xem là bất hợp pháp, người bán lẫn người mua có thể cùng phải chịu trách nhiệm như nhau.

Quy định trên được áp dụng cho cả eBay.com, eBay VN hay Vietnam eBay

Sunday, September 8, 2013

Niêm Yết Trên Thị Trường Quốc Tế của eBay

Listing on the eBay International Market

Để liệt kê sản phẩm của bạn trên thị trường quốc tế eBay, bạn chỉ cần xác định thông tin vận chuyển cho các quốc gia bạn chọn.

Cách thức như sau:

       1. Nếu bạn được cung cấp các option để lựa chọn một hình thức niêm yết, chọn More listing choices.

       2. Trên phần Create your listing, di chuyển đến Add shipping details section.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy international shipping costs, nhấn vào Add or remove options. Trong phần International shipping, chọn Show international services and options, và sau đó nhấp vào nút Save.

      3. Trong phần Vận chuyển quốc tế (International Shipping), chọn một trong các tùy chọn chi phí vận chuyển từ trình đơn thả xuống (drop-down menu):

Flat: Cùng phí cho tất cả người mua (Same cost to all buyers)
Calculated: Chi phí thay đổi tùy theo người mua ở đâu

      4. Trong phần Ship to (drop-down menu), chọn Choose custom location.

      5. Chọn các địa điểm mà bạn sẵn sàng để vận chuyển hàng. Bạn có thể chọn bao nhiêu cũng được theo ý bạn. Các quốc gia bạn chọn sẽ được tính phí Flat hoặc Calculated, tùy thuộc vào những gì bạn chọn trong bước 3.

      6. Dưới phần Additional ship to locations, chọn bất cứ nơi nào khác mà bạn muốn cung cấp vận chuyển nhưng muốn người mua liên lạc với bạn để tìm hiểu thêm về chi phí vận chuyển.
Lưu ý: Nếu bạn chọn cùng một vị trí trong bước 5 và 6, người mua tại địa điểm đó sẽ không được yêu cầu phải liên lạc với bạn để tìm hiểu thêm về chi phí vận chuyển.

     7. Hoàn thành và nộp danh sách của bạn. (Complete and submit your listing).
Theo eBay.com, không áp dụng cho eBay Vietnam hay VN eBay

Những Điều Cần Biết Về Vận Chuyển Quốc Tế


Dưới đây là một số điều cần xem xét khi vận chuyển quốc tế:

1. Dịch vụ vận chuyển
 • Xác định các dịch vụ vận chuyển (Dịch vụ Bưu Điện Mỹ (US Postal Service), UPS hay FedEx). Chi tiết các thông tin sẽ này thu hút người mua hơn.
 • Xem xét cung cấp một dịch vụ vận chuyển nhanh (offering an expedited or 1-day service).

2. Chi phí vận chuyển
Chi phí vận chuyển có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào:
 • Khoảng cách (vị trí bạn chuyển hàng đi và đến)
 • Dịch vụ vận chuyển (theo tiêu chuẩn, nhanh, hoặc 1 ngày vận chuyển)
 • Trọng lượng và kích thước của gói hàng
Hầu hết người bán xác định rằng người mua phải trả chi phí vận chuyển cho bán hàng quốc tế.

3. Bảo hiểm (Insurance)
 • Điều quan trọng là phải đảm bảo an toàn cho các kiện hàng gửi quốc tế.
 • Kiểm tra xem liệu hãng vận chuyển của bạn có cung cấp bảo hiểm tự động không và ở mức độ nào.
 • Nếu sản phẩm bị hư hỏng do bao bì không đầy đủ, các dịch vụ vận chuyển có thể không chịu đền bù thiệt hại. 
4. Hải quan và các tài liệu khai báo (Customs and documentation)
 • Tất cả các gói hàng quốc tế đều phải thông qua hải quan của nước sở tại.
 • Bạn sẽ cần phải hoàn thành các hình thức khai báo hải quan thích hợp (customs forms).
 • Kiểm tra xem dịch vụ vận chuyển của bạn có xử lý các thủ tục hải quan hay không.

Theo eBay.com, không áp dụng cho Vietnam eBay hay eBay Vietnam, VN eBay

Điều Kiện Để Được Bán Trên Thị Trường Quốc Tế


ĐIỀU KIỆN

1. Kiểm tra xem bạn có đáp ứng được yêu cầu của người bán trên thị trường Quốc Tế hay không:
 • Bạn có một điểm Phản hồi tối thiểu là 10 (minimum Feedback score of 10).
 • Tài khoản eBay của bạn ở trạng thái tốt.
 • Bạn có một tài khoản PayPal đã được xác minh (verified PayPal account).
 • Bạn phải đáp ứng được các yêu cầu bán hàng của trang web quốc tế mà bạn muốn hiển thị.
2. Listing các mặt hàng với giá cố định (fixed price itemscủa bạn trên trang web eBay.com, eBay.co.uk hoặc eBay.de và xác định:
 • Dịch vụ vận chuyển quốc tế và chi phí.
 • PayPal như là một phương thức thanh toán bắt buộc.