Thursday, August 15, 2013

Báo Cáo Một Trường Hợp Vi Phạm Bản Quyền


Làm thế nào để báo cáo một sản phẩm vi phạm bản quyền với eBay (How to report a listing to eBay)

Nếu bạn tin rằng sản phẩm của bạn đã bị sao chép một cách vi phạm bản quyền, hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm, bạn có thể tải về và gửi một thông báo vi phạm tuyên bố chủ quyền Notice of Claimed Infringement (NOCI) về đại diện được chỉ định của eBay, hoặc bạn có thể cung cấp cho eBay các thông tin theo các địa chỉ sau:


By mail
eBay's Registered Agent
173 West Election Road
Draper, UT 84020

By phone
(801) 545-2711

By fax
(801)757-9521

By email
copyright@ebay.com

eBay đã thực hiện một chính sách quy định về việc chấm dứt các tài khoản của người sử dụng đã nhiều lần vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của eBay và / hoặc của những người khác.

Áp dụng cho eBay.com, eBay VN hay Vietnam eBay (eBay Viet)

No comments:

Post a Comment