Tuesday, July 23, 2013

Phải Làm Gì Nếu "Buyer" Không Trả Tiền?

Mua Đi Bán Lại? Mua Hàng Giá Rẻ?

Hãy vào trang eBay "Daily Deals" dưới đây:

***

Hỏi: Nếu người mua hàng eBay của tôi không trả tiền, tôi phải làm sao?
Đáp: Nếu người mua hàng eBay của bạn không trả tiền, đây là những gì bạn cần làm:

1. Liên hệ với người mua của bạn (Contact your buyer):
Như tất cả mọi người, người mua có thể có trường hợp khẩn cấp hoặc các vấn đề trục trặc máy tính, vì vậy họ có thể không có khả năng trả lời bạn ngay lập tức. Nếu họ không trả lời email của bạn, bạn có thể yêu cầu thông tin liên lạc của họ (contact informationvà cung cấp cho họ một cuộc gọi.

2. Gửi một lời nhắc nhở thanh toán (Send a payment reminder):
Gửi người mua một lời nhắc nhở hữu nghị (friendly payment reminder) trong khoãng thời gian giữa 2 và 30 ngày sau khi kết thúc đấu giá hoặc ending một Buy It Now.

3. Mở một trường hợp ở Trung tâm Nghị quyết (Open a case in our Resolution Center):
Nếu bạn vẫn không nhận được một phản ứng từ người mua, hoặc nếu bạn cảm thấy rằng bạn sẽ không nhận được thanh toán, bạn có thể mở một trường hợp hàng chưa thanh toán trong Trung tâm Nghị quyết của eBay (open an unpaid item case in our Resolution Centersớm nhất là 2 ngày hoặc cho đến 32 ngày sau khi niêm yết kết thúc. Người mua sẽ được thông báo ngay lập tức và được cho một cơ hội để trả lời. Nếu người mua không trả lời hoặc không trả tiền trong vòng 4 ngày, hoặc bạn không thể đạt được thỏa thuận với người mua, bạn có thể đóng hồ sơ và bạn sẽ tự động nhận được một khoản tín dụng cho chi phí giá trị cuối cùng của bạn. Tìm hiểu thêm về Trung tâm Nghị quyết (Resolution Centervà hướng dẫn phải làm gì khi người mua không trả tiền (what to do when a buyer doesn't pay).
Nếu bạn muốn sử dụng tính năng tự động mở và đóng cửa một trường hợp hàng chưa thanh toán thay cho bạn, hãy xem xét việc thiết lập chưa được thanh toán khoản trợ trên tài khoản của bạn (Unpaid Item Assistant).

4. Lên hàng trở lại (Offer the item for sale again):
Bạn có thể mở một Cơ hội thứ hai cho một người đấu giá khác (Second Chance Offer), hoặc niêm yết lại sản phẩm của bạn (relist your itemvà bạn có thể đủ điều kiện cho một khoản tín dụng (qualify for a credit on the insertion fee).

Lưu ý: Nếu bạn đang bán nhiều sản phẩm (selling multiple items), bạn có thể mở một "case" cho hàng chưa thanh toán cho nhiều người mua cùng một lúc nếu cần thiết (open an unpaid item case for as many buyers as necessary).

Trích: "Kinh nghiệm mua hàng eBay", "eBay là gì?", "order eBay", áp dụng cho cả eBay Vietnam hay VN eBay.

No comments:

Post a Comment