Monday, July 22, 2013

Điều Kiện Để Mở Một Store trên eBay

ĐIỀU KIỆN & ĐỀ NGHỊ (RECOMMENDATIONS & REQUIREMENTS)
Loại eBay StoreBasic StorePremium StoreAnchor Store
  Đề Nghị (Recommendations) 

Đề nghị tổng quát tùy thuộc vào số lượng và tình trạng lên hàng của bạn. Xem thêm ở 
Fee Illustrator
  • Lên list tối thiểu 100 sản phẩm mỗi tháng với Auction-style hay Fixed Price formats
  • Lên list tối thiểu 250 sản phẩm mỗi tháng với Auction-style hay Fixed Price formats
  • Lên list ít nhất 1,000 sản phẩm mỗi tháng với Auction-style hay Fixed Price formats
  • Muốn tiết kiệm tối đa chi phí và bán được nhiều sản phẩm
Yêu Cầu 
(Requirements)
  • Phải có eBay sellers accountcredit card on file đồng thời là PayPal Verified 
  • Phải có eBay sellers account và credit card on file đồng thời là PayPal Verified
  • Không bị điểm thấp (below standard performance rating) theo đánh giá của "seller performance standards"
  • Phải có eBay sellers account và credit card on file đồng thời là PayPal Verified
  • Không bị điểm thấp (below standard performance rating) theo đánh giá của "seller performance standards"

No comments:

Post a Comment